×

Všeobecné pravidlá súťaže SHOWTIME

1. Súťažný systém

Súťaž SHOWTIME DANCE je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu
zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá. Súťaž SHOWTIME
DANCE má postupový charakter. Jednotlivé kolá postupujú nasledovne:

 • Regionálna kvalifikácia
 • Grand finále SHOWTIME DANCE – majstrovstvá Slovenska
 • Majstrovstvá Európy

Regionálne kvalifikácie sú kvalifikačnými kolami na Grand finále SHOWTIME DANCE -
majstrovstvá Slovenska. Následne sa organizuje Grand finále SHOWTIME DANCE - majstrovstvá
Slovenska, ktoré predstavujú kvalifikačnú súťaž pre Majstrovstvá Európy. Súťažiaci sa
kvalifikujú do nasledovného kola počtom získaných bodov za konkrétne vystúpenie.
Organizátor uverejní a oznámi hranicu získaných bodov, ktorú je potrebné dosiahnuť
k postupu do ďalšieho kola až po ukončení všetkých súťaží daného kola. Ak súťažiaci dosiahol
minimálnu hranicu a viac bodov, ktoré sú zverejnené, tak automaticky získava nomináciu do
ďalšieho kola.


2. Prihlasovanie

Do súťaže SHOWTIME DANCE sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom webovej stránky
www.showtime-dance.sk . Prihlasovateľ je povinný sa zaregistrovať. V rámci svojho
registrovaného účtu vie prihlasovať a spravovať svoje tanečné kluby, tanečníkov, tanečné
vystúpenia, registráciu do konkrétnej súťaže a fakturáciu.
Uzávierkou prihlášok je deň, ktorý je stanovený v propozíciách súťaže.


3. Tanečné disciplíny a tanečné štýly

Tanečné disciplíny a štýly sú popísané v sekcií tanečné disciplíny.


4. Zaradenie počet tanečníkov

 • Solo (1 osoba)
 • Duo / Trio (2-3 osoby)
 • Skupina (4-10 osôb)
 • Formácia (11 a viac osôb)

5. Požadovaná dĺžka vystúpenia

 • Solo: 1:30 - 02:30 min
 • Duo / Trio: 1:30 - 2:30 min
 • Skupina: 2:30 - 04:00 min
 • Formácia: 2:45 - 5:00 min


6. Vekové kategórie

 • Mini: 5-8 rokov
 • Deti: 9-11 rokov
 • Juniori: 12-15 rokov
 • Dospelí: 16-35 rokov
 • Senior: 36 rokov +
 • Generačné: 5-36+ rokov

Veková kategória sa určuje na základe dosiahnutého veku k 1. januáru daného roka.
V kategórií Solo sa môže zúčastniť súťažiaci len v predpísanej vekovej kategórií.
V kategórií Duo/Trio sa berie do úvahy vek staršieho tanečníka.
V kategórií Skupina a Formácie sa berie do úvahy vek najstaršieho tanečníka. Výnimku môže
tvoriť v prípade Skupiny jeden tanečník a v prípade Formácií dvaja tanečníci, ktorí sú
maximálne o rok starší ako je stanovená veková kategória. O túto výnimku je potrebné
požiadať organizátora súťaže písomne (e-mailom).
Veková kategória generačné zahŕňa súťažiacich vo veku 5 rokov a vyššie.


7. Výkonnostné kategórie

Trieda "A":
Sem patria súťažiaci, ktorí už viac rokov tancujú, čím sa predpokladá ich vyššia kvalitatívna
úroveň. Do kategórie „A“ je potrebné zaradiť výlučne tých súťažiacich, ktorý sa už zúčastnili
niekoľkých domácich alebo zahraničných súťaží.

Trieda "B":
Sem patria súťažiaci, ktorí sú začiatočníci a ich z nižšou kvalitatívnou úrovňou.
Porota má právo na preradenie súťažiacich medzi kategóriami „A“ a „B“ na základe súťažného
vystúpenia a dosiahnutého bodového hodnotenia.


8. Základné informácie

Každý súťažiaci súťaží na vlastné nebezpečenstvo, tanečníci pod 18 rokov na zodpovednosť
rodičov a tanečného subjektu.
Prezentácia: prebieha celý deň, ak súťažíte po obede alebo večer, stačí prísť na prezentáciu
hodinu pred nástupom na javisko.
Každý klub dostane obálku, v ktorej sú informácie o súťaži, náramky pre tanečníkov, 2 ks
navyše pre vedúcich, pri väčšom počte tanečníkov na každých 15 tanečníkov 1 náramok.
Vstupenky: je možné zakúpiť pri vchode, rodičia súťažiacich len s platnou vstupenkou môžu ísť
do športovej haly.
Súťažiaci je povinný dostaviť sa k pódiu minimálne 5 vystúpení pred plánovaným vystúpením
a taktiež je povinný odovzdať zvukovú nahrávku na CD alebo USB zvukovým technikom.
Harmonogram vystúpení je orientačný a je potrebné byť pripravený na súťaženie minimálne
30 minút pred plánovaným vystúpením podľa harmonogramu.
Súťažiaci je povinný vystúpiť na pódium do 5 sekúnd od jeho uvedenia vedúcim súťaže.
Akrobacia: Je definovaná, keď sa telo nedotýka zeme. (saltá, Flik Flak, voľné premety ...),
výnimkou sú skoky a zdvíhacie prvky. Premety na rukách nie sú definované ako akrobacie.
Hudba: Súťažiaci je povinný odovzdať zvukovým technikom hudobný sprievod na CD alebo USB
s riadnym označením tanečnej skupiny, názvu vystúpenia, tanečnej disciplíny, výkonnostnej
kategórie, zaradenia počtu tanečníkov, vekovej kategórie. Za sprievodnú hudbu zodpovedá
vedúci skupiny. Prítomnosť vedúceho skupiny je povinná pri zvukárovi. Prepisovateľné CD
nebude akceptované.
Tanečný parket: Tanečný parket má rozmery najmenej 10 x 10 m, baletový koberec (baletizol).
Počas súťaže je zakázané zdržiavať sa pred javiskom.
Scenérie, rekvizity: V každej príslušnej tanečnej disciplíne sú povolené kulisy a rekvizity len
v prípade, že neohrozujú bezpečnosť súťažiacich.
Vecné ceny: pohár alebo medaily, diplom.
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov je potrebné dostaviť sa v súťažnom – choreografickom
kostýme. Na konci vyhlásenia výsledkov sa udeľujú špeciálne ceny, ktoré nominuje porota.


9. Hodnotenie

Súťažné vystúpenie môže byť ohodnotené, len v prípade, že sa odsúťaží aspoň 50% súťažnej
produkcie. Opätovné súťaženie nie je možné.

Technicka

 • - Úroveň obtIažnosti tanečných prvkov
 • - Prevedenie tanečných prvkov
 • - technická a kvalitatívna úroveň vystúpenia vo vzťahu k veku a k vedomostiam súťažiacich
 • - rytmus

Choreografia

 • - originalita
 • - tvorivosť
 • - súlad hudby a choreografie
 • - využitie priestoru
 • - zmena tvarov choreografie

Prevedenie

 • - čitateľnosť choreografie
 • - výrazový prejav
 • - zaujímavosti
 • - celkový dojem

Rozhodcovia: kvalifikovaní rozhodcovia v zastúpení každého tanečného štýlu (3-5 osôb).

Diskvalifikácia

Porota diskvalifikuje súťažiaceho, ak:

 • - súťažné vystúpenie nemôže byť posudzované
 • - súťažiaci sa nedostaví na vystúpenie podľa harmonogramu

Umiestnenie:

Ak v kategórii nie je možné určiť poradie, udeľuje sa umiestnenie na základe dosiahnutých
bodov, podľa ktorých sa určí aj postup na ME.

"A" kategória: Zlaté umiestnenie 75 a viac bodov
Strieborné umiestnenie 65 – 74,9 bodov
Bronzové umiestnenie pod 64,9

"B" kategória: Malé zlaté umiestnenie nad 58 bodov
Malé strieborné umiestnenie 49 – 57,9 bodov
Malé bronzové umiestnenie do 48,9 bodov

 

10. Registračné a prihlasovacie poplatky:

Podmienkou pre účasť na súťaži, je úhrada štartovného v zmysle propozícií súťaže. Za úhradu
štartovného sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet organizátora. Pri úhrade
štartovného je potrebné použiť variabilný symbol, ktorý bol pridelený v rámci platobného
predpisu v časti platby on-line prihlasovania.
V prípade, ak štartovné poplatky nebudú uhradené v stanovenom termíne, organizátor si
vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
V prípade odhlásenia sa zo súťaže pred uzávierkou prihlášok, štartovný poplatok bude vrátený
vo výške 50% z uhradenej sumy. Po uzávierke prihlášok nie je možné nárokovať si vrátenie
štartovného poplatku. V prípade, že sa súťažiaci nedostaví v stanovenom čase na svoje
vystúpenie, tak nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku.

 

PaedDr. Lenka Kluchová
riaditeľka SHOWTIME

Kontaktní údaje

SHOWTIME DANCE
K. Marxa 22, 934 01 Levice, SR
IČO: 51925168

info@showtime-dance.cz

+421 903 438 457
+421 903 496 486

(C) SHOWTIME DANCE 2019